כל הזכויות שמורות © לקרן ישראלייף (ע"ר)


מספר תאגיד 580466118


[(The Israelife Foundation (R.A]


 

זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות לגבי ספר זה הנן בבעלותה הבלעדית של קרן ישראלייף (ע"ר), והן מוגנות באמצעות חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, אמנות בין-לאומיות וכל דין רלוונטי אחר. למען הסר ספק מובהר כי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, להציג בפומבי, לסרוק, לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעביר למדיה כלשהי לרבות מדיה מגנטית, וכן אין לשדר, לקלוט, להעמיד לרשות הציבור או לאחסן בכל אמצעי אחסון או מאגר מידע, בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו של הספר, או את הספר כולו, וכן כל חלק מהמידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בספר זה, וזאת לכל שימוש שהוא, לרבות שימוש פרטי, שימוש פנימי ו/או שימוש מסחרי. כל  שימוש מהסוג המתואר לעיל בספר או בכל חלק ממנו, לרבות תוכן כתוב, איורים, תמונות, עיצוב וכו', מחייב אישור מפורש בכתב ומראש מקרן ישראלייף (ע"ר).

מובהר בזאת כי זכויות היוצרים בחלק מהתכנים בספר, לרבות תמונות ואלמנטים גרפיים אחרים, שייכות לצדדים שלישיים, אשר נתנו לקרן ישראלייף (ע"ר) רישיון או הרשאה לעשות שימוש בהם, וזאת, בחלק מהמקרים, לכמות מוגבלת של מופעים או לפרסום במסגרת ספר זה בלבד. לפיכך, כל שימוש שייעשה בתכנים אלו בלי לקבל הרשאה מפורשת בכתב ומראש מקרן ישראלייף (ע"ר), עלול להוות הפרה גם של זכויות אלו ולגרור תביעה על ידי בעלי זכויות היוצרים, על ידי קרן ישראלייף (ע"ר) על כל נזק שייגרם לה בגין שימוש כאמור, וכן על ידי גורמי אכיפה נוספים במדינת ישראל ובמדינות אחרות, הן על פי הדין הקיים בישראל והן על פי הדין במדינות הרלוונטיות. אין באמור כדי לגרוע מהאיסור להפר את זכויות היוצרים של קרן ישראלייף (ע"ר) בתכנים השייכים לה בלבד.

הגבלת אחריות

מטרת ספר זה היא לרכז חומר עיוני עדכני, כפי שהוא מקובל בקרן ישראלייף (ע"ר) במועד עריכת הספר.

המידע המפורסם בספר זה הנו על פי אסכולות מקובלות, במועד כתיבת הספר, אך מובהר כי במקביל עשויות להתקיים גם אסכולות רפואיות או טיפוליות אחרות וכי הידע ושיטות הטיפול משתנים מעת לעת.

עוד מובהר כי חרף העובדה שבכתיבת ספר זה נעשה מאמץ על מנת שיהיה עדכני, אמין ומדויק, עלולות להימצא בו טעויות. מסיבה זו ומסיבות אחרות מובהר כי לא משתמעת מספר זה אחריות כלשהיא כלפי כולי עלמא, והמידע מוגש 'כמות-שהוא' ('as-is'), לרבות במסגרת ההבהרות שבעמוד זה.

מחברת הספר, העורכים, המו"ל וכל מי שקשור במישרין או בעקיפין בהפקת הספר או בהעלאת תכניו אינם אחראים כלפי כל גורם שהוא עבור כל נזק שהוא, מכל מין וסוג, לרבות אבדן ו/או נזק מהמידע ו/או התוכן שבספר זה, וכן בגין כל טיפול שיבוצע על פיו או בהסתמך עליו.

 

אזהרה: פעולות של מתן טיפול רפואי ו/או הגשת עזרה למטופל, חולה, פצוע או כל אדם, הנן פעולות שטומנות בחובן היבטים חוקיים וחוקתיים, ועשויות לחייב הסמכה ו/או קבלת רישיון מגורם שרשאי על פי דין ליתן הסמכה או רישיון כאמור. מובהר במפורש כי ספר זה, או כל מי שקשור אליו במישרין או בעקיפין, אינו מהווה גורם כאמור. מלבד הסמכה ומתן רישיון לאדם להעניק טיפול רפואי, מטעם גוף או ארגון, חובה על נותן הטיפול לפעול על פי ההנחיות הרפואיות והאחרות המתפרסמות על ידי הגורם המוסמך בתוך אותו גוף או ארגון. ספר זה אינו מהווה גורם כאמור, ובמפורש הוא אינו מרכז הנחיות הניתנות על ידי הארגונים או הגופים השונים.

למען הסר ספק, ספר זה כשלעצמו אינו מהווה הסמכה, ואין בכוחו להעניק הסמכה או רישיון כלשהם. כמו כן אין בספר זה משום מתן הוראה לביצוע פעולה רפואית או אחרת, ואין בו כדי לגבור על הוראות הדין, לרבות כל חוק, תקנות, הנחיות גורמים מוסמכים והנחיות של גופים וארגונים שבמסגרתם קורא הספר פועל.

ככל שקורא הספר אינו מוסמך או מוכשר ליתן טיפול רפואי מסוים, על פי כל דין, הוא מתבקש במפורש להימנע מלעשות שימוש בספר לצורך מתן הטיפול הרפואי או מתן המלצות לאחר לצורך מתן טיפול רפואי, שכן אין בספר כדי להכשירו או להסמיכו לעניינים אלה.

מובהר במפורש כי הסדרת פעולותיו של החובש עדיין לא גובשה מבחינה חוקית ורגולטיבית, וכי בכל מקרה ספר זה לא נועד לתת ייעוץ משפטי לאיזשהו עניין הקשור בתחום פעילותו של החובש, אלא לחשוף את החובש לעקרונות בלבד. בכל עניין בעל השלכה משפטית, יש לבצע בדיקה מקיפה באמצעות גורם מוסמך.

תקנון אתר האינטרנט של 'ישראלייף'

מבוא 
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של 'ישראלייף' על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.
הגדרות 
האתר" - אתר האינטרנט של 'ישראלייף' שכתובתו:  www.israelife.org
החוק" – חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג- 2013.
התקנון"- תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי 'ישראלייף'.
מנהל האתר"- שירות הלקוחות של  'ישראלייף'.
רישום לאתר"- הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.
הוראות שימוש באתר
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו ולבחור האם
 • ברצונו לקבל מידע על מבצעים, הטבות, אירועים וחדשות בדואר האלקטרוני.
 • אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
 • הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש הרשום.
 • משתמש שנרשם לאתר אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
 • משתמש שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל 'מישראלייף' מידע על אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר של 'ישראלייף' ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור המשתמש לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי 'מישראלייף' כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי המשתמש, בהודעה מפורשת 'לישראלייף'.
 • אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 • 'ישראלייף' והנהלת האתר אינם מקבלים על עצמם כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר ורשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
הזמנת מוצרים באתר ואספקתם
 • כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות חשבון PAYPAL או בתשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר. ברכישה באתר, מוותר בזאת הגולש באתר על כל זכות לרכוש מוצרים באתר באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.
 • מדיניות התשלומים לרכישה בכרטיס אשראי באתר: בקניה של 300 ₪ ומעלה – 2 תשלומים. בקניה של 400 ₪ ומעלה – 3 תשלומים. בקנייה של 500 ₪ ומעלה – 4 תשלומים.
 • בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.
 • הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח רק לאחר איסוף כל המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח . ניתן להתעדכן במצב ההזמנה ב שירות הלקוחות של 'ישראלייף'.
 • זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם: באמצעות דואר רגיל – לפי המחיר שמצויין לפני ההזמנה.
מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר 
 • בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של החברה, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט של ישראלייף, במשרדי 'ישראלייף' בכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) יש ברשותך פתק החלפה ו/או קבלה. (3) ניתן להחליף את המוצר בתוך 30 ימים מיום רכישת המוצרים (המופיע על הקבלה)
 • תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי בהתאם לסכום הרשום בקבלה או לפי ערכו של פתק ההחלפה.
 • לקוח המעוניין בקבלת החזר כספי עבור מוצר שנרכש באתר האינטרנט (למעט ספרים הנמכרים ללא אריזה), יוכל לקבלו בפניה לשירות הלקוחות של 'ישראלייף' ובכפוף לתנאים הבאים: (1) המוצר במצב חדש, לא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית. (2) המוצר נרכש בסכום גבוה מ-50 ₪. (3) יש ברשות הלקוח פתק החלפה ו/או קבלה. (4) ניתן להחזיר את המוצר ולקבל תמורתו החזר כספי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים.
 • אופן קבלת ההחזר הכספי: ככל שהלקוח עומד בתנאים לעיל ובהתאם לדין, ההחזר יבוצע באותו האופן בו בוצע התשלום ובתוך 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה המקורית, בפניה לשירות הלקוחות של 'ישראלייף'.
 • מוצרים שנרכשו במבצע או במכירה מיוחדת, מדיניות החלפת/החזרת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המבצע או המכירה המיוחדת, המפורסמים באתר.
קניין רוחני
 • 'ישראלייף' הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר החברה ולתכניו, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת 'ישראלייף' בכתב ומראש.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של 'ישראלייף', אלא אם 'ישראלייף' התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
 • הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של 'ישראלייף'.
 • 'ישראלייף' לא תמסור את פרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין 'ישראלייף'; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב'ישראלייף' ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות אחרים; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם 'ישראלייף' ו/או עם מי מטעמה; (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים בהפעלת האתר. ללקוחות האתר לא תהיה טענה או דרישה כלפי 'ישראלייף' בקשר למסירת פרטי הלקוח שלהם כאמור.
 • מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הלקוח לכך שפרטי הלקוח שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת 'ישראלייף', יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של 'ישראלייף' או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies ו/או בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכים שונים כגון עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר ללקוחות החברה; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של 'ישראלייף' והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. 'ישראלייף' לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 • לקוחות האתר מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטיהם האישיים וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. לקוחות האתר מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיהם האישיים ומאשרים כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • במקרה של הפסקת חברות במועדון הקוראים של 'ישראלייף' מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של בקשת הלקוח) 'ישראלייף' רשאית להמשיך ולשלוח ללקוח מידע שיווקי ופרסומי אלא אם כן הלקוח ביקש ממנה לחדול מכך בהתאם להוראות הדין.
 • לקוחות המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של 'ישראלייף' ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של 'ישראלייף'.
אחריות 
 • החברה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות שיגרום לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, ללקוח או לצד שלישי כלשהו, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.
 • 'ישראלייף' אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.
 • 'ישראלייף' ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את הלקוח בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא 'ישראלייף' רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה לנקוט בכל פעולה כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק יובהר כי לאף אדם לא תהא כל טענה או זכות בקשר לפעולות בהן ינקטו 'ישראלייף' ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי 'ישראלייף' ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שיינקטו כאמור.
 • רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. 'ישראלייף' ומנהל האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי לקוחות האתר אולם לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. 'ישראלייף' ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי האתר (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, לקוחות האתר משחררים את 'ישראלייף' ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד 'ישראלייף' ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
דרכי התקשרות
 • דרכי ההתקשרות עם החברה ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי 'ישראלייף' ומנהל האתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 • דרכי ההתקשרות עם 'ישראלייף' ו/או למנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של 'ישראלייף' שאלו הם פרטיו:
  שירות הלקוחות של 'ישראלייף'
  טלפון: 972-2-500-4123
  פקס: 972-2-500-4117
  כתובת: ירמיהו 78 ירושלים, 91361
  דואר אלקטרוני: hovesh@israelrescue.org
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון)

כללי 
 • 'ישראלייף' שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה ב'ישראלייף' או באתר.
 • 'ישראלייף' רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של החברה, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • כל התנהגות של 'ישראלייף' ו/או מנהל האתר לטובת לקוח בניגוד לאמור בתקנון זה הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
הבהרה

לשם שטף הקריאה ומשיקולי נוחות בלבד, הספר כתוב בלשון זכר. עם זאת, מובהר כי התכנים בספר מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ועל כן יש לקרוא את הכתוב בלשון זכר, גם בלשון נקבה.

שמות מסחריים

חלק משמות המוצרים המוזכרים והמצולמים בספר זה הנם שמות מסחריים (R) (TM) או מוגנים בסימני מסחר אחרים, בארץ ובעולם, של צדדים שלישיים.

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר וקריאה נעימה.
 

שלחו אלינו פניה לגבי הספר

 

הצצה בספר

החובש

דפים לדוגמה

 • Page 5
 • Page 4
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305